Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Controlled Access Telecom Systems B.V. (“CATCOM”) en haar Wederpartij tot onder meer verkoop, verhuur, licentie, en ontwikkeling van hardware, software of andere apparatuur (“Produkten”), in samenhang met daarmee te verrichten service en diensten door CATCOM, alsmede op alle aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke van de zijde van Controlled Access Telecom Systems B.V.

2. Aanbiedingen en prijzen 
a) Alle aanbiedingen van CATCOM en de daarin genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de schriftelijke aanbieding een afwijkende geldigheidsduur is vermeld.
b) Alle prijzen vermeld in aanbiedingen van CATCOM en in overeenkomsten gesloten met CATCOM zijn exclusief BTW en alle overige heffingen en belastingen, die in verband met de uitvoering verschuldigd mochten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
c) Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor CATCOM pas dan bindend indien en voorzover zij door haar – middels een bevoegd persoon – schriftelijk zijn bevestigd. Iedere wijziging na het sluiten van de overeenkomst kan eveneens alleen schriftelijk tot stand komen.
d) Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden alle prijzen af CATCOM
e) Prijsstijgingen door objectieve omstandigheden welke zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen mogen door CATCOM tot een maximum van 15% worden doorberekend. CATCOM zal de wederpartij daarvan per aangetekend schrijven in kennis stellen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde in kennisstelling heeft de wederpartij het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel per aangetekend schrijven te ontbinden zonder recht op schadevergoeding of andere financiële tegemoetkoming in welke zin dan ook in geval van een hogere procentuele doorberekening dan 15%.
f) Objectieve omstandigheden zijn omstandigheden waarbij CATCOM niet als oorzaak van de prijsstijging(en) is te beschouwen.

3. Levering 
a) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden opgegeven levertijden bij benadering. Bij overschrijding daarvan heeft de Wederpartij het recht CATCOM een redelijke termijn van minimaal 15 werkdagen te stellen om alsnog te leveren. CATCOM is bij een in dit artikel bedoelde termijn in verzuim nadat de wederpartij haar per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. Na ontvangst van deze ingebrekestelling heeft CATCOM nog 5 werkdagen respijt om aan haar verplichtingen te voldoen zonder enige schadevergoeding of kosten aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn.
b) Levering geschiedt vanuit CATCOM, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
c) Voor eventuele installatie- en montagewerkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing van de desbetreffende onderaannemers welke alsdan beschouwd worden als integraal deel uitmakend van de algemene voorwaarden van CATCOM. Bij een “battle-of-forms” prevaleren de algemene voorwaarden van CATCOM. De in dit artikel bedoelde algemene voorwaarden van onderaannemers worden op het eerste schriftelijke verzoek door CATCOM toegezonden.

4. Garantie, reclame en aansprakelijkheid
a) Terstond na aflevering dient de wederpartij de geleverde produkten te controleren en reclames te dien aanzien binnen 8 dagen schriftelijk bij CATCOM in te dienen. Na aflevering ontstane storingen dienen per omgaande schriftelijk te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame of melding vervalt iedere aansprakelijkheid van CATCOM, tenzij andere garantie bepalingen schriftelijk overeengekomen zijn.
b) Zij ontheffen de wederpartij niet de overeengekomen betalingsvoorwaarden, binnen de tevens in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bepaalde termijn na te komen.
c) Retourzendingen kunnen slechts geschieden met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CATCOM. Alleen door CATCOM onder deze voorwaarde aanvaarde retourzendingen geven wederpartij recht op creditering.
d) De aansprakelijkheid van CATCOM, indien aanwezig, zal in elk geval beperkt zijn tot het herstel of de vervanging – naar het eigen oordeel van CATCOM – van het defecte product, de defecte unit of het defecte artikel. Dit is het enige en uitsluitende middel dat de wederpartij ter beschikking staat, echter, indien naar het oordeel van CATCOM een defect product niet hersteld of vervangen kan worden, is de aansprakelijkheid van CATCOM beperkt tot de teruggave van de aankoopprijs.
e) De hiervoor uiteengezette beperkte aansprakelijkheid is ook van toepassing op door de wederpartij of door derden ondervonden schade als gevolg van een handeling of verzuim van personeel van CATCOM of van derden die door CATCOM bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
f) De wederpartij beschermt en vrijwaart CATCOM tegen alle verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven ten laste van CATCOM die zouden kunnen voortvloeien uit onachtzaamheid van de wederpartij en voor aanspraken waarvoor krachtens het Nederlands Recht of enig ander toepasselijk recht de Wederpartij aansprakelijk is.
g) CATCOM aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade -voorzover niet reeds uitgesloten in deze algemene voorwaarden- die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering vermeerderd met het eventueel door CATCOM te dragen risico.
h) Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 10 maal de overeengekomen prijs van de te verrichten werkzaamheden. Schade die door een verzekering van de wederpartij wordt gedekt of door een eventuele verzekering gedekt had kunnen worden, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

5. Overmacht 
a) In geval van overmacht worden alle verplichtingen van CATCOM jegens haar wederpartij opgeschort. Indien de periode van overmacht langer dan 1 maand duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
b) Indien CATCOM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CATCOM gerechtigd het reeds voltooide deel van haar werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de wederpartijgehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
c) Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan alle omstandigheden en gebeurtenissen die de nakoming van de verbintenis verhinderen en welke niet aan CATCOM zijn toe te rekenen, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen ziekte van personeel, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in leveringen aan CATCOM.
d) CATCOM heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat CATCOM aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

6. Eigendomsbehoud 
a) Alle door CATCOM geleverde produkten blijven uitdrukkelijk haar eigendom, tot aan de gehele voldoening door de wederpartij van al hetgeen betrekking tot de onderhavige produkten verschuldigd is: een en ander omvat tevens de eventueel noodzakelijk gebleken kosten, zowel binnen als buiten rechte, ter inning van uitstaande vorderingen op wederpartij.

7. Algemene betalingsvoorwaarden 
a) Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal betaling geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, met uitzondering van de gevallen waarbij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
b) Betaling dient te geschieden in de valuta waarin de facturen zijn uitgeschreven en, vrij van kosten, op bank dan wel gironummer van CATCOM, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
c) Elke door de wederpartij verrichte betaling zal in de allereerste plaats dienen tot de verrekening van vorderingen van CATCOM betreffende door de wederpartij gemaakte schulden die niet in verband staan met geleverde of nog te leveren goederen, of met activiteiten die ten goede komen aan de ontvanger, of met schulden ontstaan door niet-nakoming van soortgelijke afspraken.
d) Ingeval de wederpartij op het overeengekomen tijdstip niet heeft betaald, is de wettelijke rente verschuldigd met een opslag van 3%, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de betrokken factuur en tot en met de datum van volledige betaling. Het verschuldigde bedrag wordt vermeerderd met de kosten van de buitengerechtelijke incasso, te berekenen aan de hand van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
e) Ingeval het middels de opdrachtbevestiging overeengekomen te factureren bedrag hoger zal zijn dan EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro), zal CATCOM niet tot levering verplicht zijn alvorens wederpartij een onherroepelijke voorschotbetaling van 30% van het totaal te factureren bedrag heeft verricht. Dit bedrag zal op het uiteindelijk te factureren bedrag in mindering worden gebracht. In voorkomende gevallen zal CATCOM ter zekerstelling van de betaling ook genoegen kunnen nemen met een onherroepbare bankgarantie van het totaal te factureren bedrag.
f) Indien de wederpartij de met CATCOM gesloten overeenkomst(en) voor aanvang van de werkzaamheden door CATCOM annuleert om welke reden dan ook, dan is de wederpartij verschuldigd 20% van de in de overeenkomst(en) genoemde prijs vermeerderd met alle door CATCOM gemaakte en nog te maken kosten.

8. Uitsluiting compensatie 
a) Wederpartij is nimmer bevoegd enige al dan niet erkende vordering te compenseren met zijn verplichting jegens CATCOM.

9. Beëindiging 
a) Gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk in de in onderhavige overeenkomst genoemde gevallen en wanneer de wederpartij failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, de zeggenschap verliest over zijn eigendom of een deel daarvan of ingeval van beslaglegging, dit onverminderd CATCOMs recht op volledige schadeloosstelling, zonder dat daartoe een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst, dan wel enige andere formaliteit vereist is. Alle bij CATCOM berustende vorderingen worden alsdan onmiddellijk opeisbaar.

10. Strijdigheid
a) Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

11. Werknemersbeding 
a) Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden een werknemer van CATCOM die bij / voor de wederpartij werkzaamheden verricht aansluitend op die werkzaamheden of binnen 6 maanden daarna in dienst te nemen of tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten, op verbeurte van een dwangsom van EUR 2.000,- per dag door de wederpartij van CATCOM te voldoen zonder dat enige ingebrekestelling of waarschuwingstermijn noodzakelijk is.

12. Geschillen en toepasselijk recht
a) Alle geschillen tussen CATCOM en de wederpartij worden beheerst door het Nederlandse Recht en worden in beginsel aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Arnhem.
b) Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant.. (KvK-nr. 09104546 / BTW nr. NL807804642B01)
———————————————————————————————————————————————————————

 Download Algemene Voorwaarden (pdf)

© Catcom B.V. – Europalaan 2 – 5232 BC ‘s-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)73 5189600 – Fax: +31 (0)73 5189606  info@catcom.nl